Ασφάλειες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων

Η Ν.ΑΓΙΑΣΜΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αντιλαμβανόμενη πλήρως τις δυσκολίες του ελεύθερου επαγγελματία, ανταποκρίνεται πλήρως στις ασφαλιστικές του ανάγκες προσφέροντας πλήθος επιλογών σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς.

Σε ποιόν απευθύνεται?

Στον επιχειρηματία, τον ελεύθερο επαγγελματία.

Γιατί να ασφαλιστώ?

Γιατί η επιχείρηση βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους.
Γιατί μια πιθανή ζημιά μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.
Γιατί κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη αποτελεί έργο ζωής και αξίζει μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη.

Τι μπορώ να ασφαλίσω?

Τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εμπορεύματα, το περιεχόμενο και τον εξοπλισμό.
Εσάς αλλά και τους εργαζομένους της επιχείρησής κατά του κινδύνου ατυχήματος
Την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων
Τα επιπλέον έξοδα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε μετά τη ζημιά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Πυρκαγιά — κεραυνός, ζημιές από καπνό πυρκαγιάς
Πυρκαγιά από δάσος
Πτώση αεροσκάφους & αντικειμένων που πέφτουν από αυτό
Κλοπή με διάρρηξη
Ζημιές κλέπτη στο κτίριο & περιεχόμενο
Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα από νερά βροχής ή χιονιού
Διαρροή σωληνώσεων
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πρόσκρουση οχήματος
Έξοδα αποκομιδής ερειπίων συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων
Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης
Αστική ευθύνη πυρκαγιάς
Θραύση κρυστάλλων
Θραύση επιγραφών
Ληστεία / hold up
Γενική αστική ευθύνη (από τη λειτουργία των χωρών της επιχείρησής του)
Αστική ευθύνη εργοδότη
Διακοπή εργασιών
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός κατά παντός κινδύνου κ.α.